Beleid

Stichting Tuinen van verbinding

Beleid:

De Stichting stelt zich ten doel om in het kader van stadslandbouw op daartoe geschikte percelen
grond in de Gemeente Amersfoort groenten en gewassen te telen die gratis ter beschikking worden
gesteld aan de Amersfoortse voedselbanken. Grondbewerking en teelt gebeurt op biologische wijze
met inzet van vrijwilligers. Momenteel beheert de stichting een perceel in Rustenburg.

De stichting doet een algemene oproep aan de Amersfoortse burgers zich hiervoor in te zetten. Dit
kan door middel van fysieke inzet op de tuin zelf als mede door geld te doneren waarmee kosten
worden gedekt. In het algemeen bekostigt de stichting haar activiteiten door een beroep op
particuliere donaties; aanschrijven van fondsen en sponsoring in natura.

In het bijzonder worden de klanten van de voedselbanken gevraagd zich actief voor de doeleinden
van de stichting in te zetten en worden de medewerkers van de voedselbanken gevraagd dit beroep
op hun klanten te ondersteunen.

De stichting onderscheidt een verschil in type van betrokkenheid:

 • De groep sympathisanten die het doen en laten, bijvoorbeeld via Facebook, van de stichting
  met belangstelling volgt zonder actieve inzet op de locatie zelf.
 • De bezoekersgroep die in wisselende samenstelling incidenteel de tuin bezoekt bijvoorbeeld
  op open dagen.
 • De vrijwilligersgroep bestaande uit mensen die hebben aangegeven wekelijks op de tuin te
  willen werken. Tenslotte is er enkele keren per jaar
 • De bedrijfsgroep c.q. – team actief op de tuin in het kader van maatschappelijk verantwoord
  ondernemen en teambuilding.
  De stichting beoogt de groep van vrijwilligers zo divers mogelijk te laten zijn. Variërend van goed
  opgeleide burgers, al dan niet gepensioneerd, tot jongeren die vanwege een vorm van beperking
  (nog) niet vanzelfsprekend passen in een reguliere baan. Juist met het bijeen brengen van verschillen
  met een gemeenschappelijke taak creëren wij in onze visie juist de kansen op verbinding!
  Het samen werken op de tuin dient zo te gebeuren
 • dat het passend is voor ieder afzonderlijk,
 •  dat het ontwikkeling van vaardigheden stimuleert en
 •  dat het plezier geeft.

In de groep is het duidelijk wie, in de rol van coördinerend tuinman, namens het bestuur bevoegd is
werkzaamheden te bepalen en te verdelen.

De buurt wordt geregeld geïnformeerd over- en betrokken bij de activiteiten op de tuin. De stichting
zal zich bij haar activiteiten laten leiden door een houding van goed buurmanschap. Activiteiten die
feitelijke overlast kunnen veroorzaken zullen zoveel als mogelijk worden vermeden. Vanzelfsprekend
zal het bestuur zich hierbij (ook) laten leiden door de beheerovereenkomst die bij start van het
initiatief met de Gemeente Amersfoort is gemaakt. Om de band met de buurt verder te versterken
zal er enkele keren per jaar een rechtstreekse uitnodiging aan de omwonenden worden gedaan om
op open dagen de tuin te bezoeken.

Tenslotte: de stichting streeft in de komende jaren er naar om ook op andere locaties in- en rondom
de stad Amersfoort vergelijkbare initiatieven te ontwikkelen en/of soortgelijke initiatieven te
ondersteunen.

Bestuur Stichting Tuinen van verbinding.